Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Multimedia’ Category

Read Full Post »

Click for the rest of the series

Read Full Post »

Mindmaps: Al Nasr

Al Nasr

idhaa jaa2a nasr ullaahi wal fath

wa ra2ayta-n naasa yadkhuloona fee deen illaahi afwaaja

fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfir, innahu kaana tawaaba

Read Full Post »

Surah Al Kaafiroon

Qul yaa ayyuhaa al kaafiroon

laa a3budu maa ta3budoon, wa laa antum 3aabidoona maa a3bud, wa laa ana 3aabidun maa 3abadtum, wa laa antum 3aabidoona maa 3abud

Lakum deenukum wa liya deen

Read Full Post »

Qul a3oodhu bi rabb in naas, malik in naas, ilaah in naas

min sharril waswaas al khannaas

alladhy yuwaswisu fee sudoor in naas

min al jinnati wan naas

Read Full Post »

Intro

Qul a3oodhu bi rabb il falaq

Min sharri maa khalaq

Wa min sharri ghaasiqin idha waqab

Wa min sharri an naffaathaati fil 3uqad

Wa min sharri 7aasidin idhaa 7asad

Read Full Post »

Intro

Qul Huw Allahu Ahad

Allah us-Samad

Lam yalid wa lam yoolad

wa lam yakun lahu kufuwan ahad

Read Full Post »

Mindmaps: Al Fatiha

Bismillah…

Alhamdulillah….

Ar Rahmaan ir Raheem

Maaliki Yawm id Deen

Iyyaaka na3budu wa iyyaaka nasta3een

Ihdinaa as-siraat al-mustaqeem

Siraat alladheena an3amta 3alayhim

Ghayr il maghdhoobi 3alayhim wa laa ad-daaleen

[Click to open them in a new window as they are too large to show properly in the blog column]

[They are summaries of main points learned from tafsir]

Read Full Post »

Older Posts »